Tung industri truer
dejlige landområder i Hørning
Vi får alle "glæden" af trafikken fra industriområdet hele vejen
igennem Hørning, hvis ikke trafikken ledes sydpå, men så får
Stilling hele "glæden" i stedet!

Der er så dejligt ude på landet...

men Hørning Kommune er i gang med at ødelægge nogle oplagte muligheder for at Hørning forbliver en god bosættelsesby med smukke bynære rekreative områder. Til disse områder inviteres i stedet tung industri. Er succeskriteriet for Hørning Kommune at få så megen tung lastbiltrafik gennem byen som muligt?

Byrådet har vedtaget, at område E.109 (Agerskov ved Herredsvejen) skal ændres til Industriområde i kategori 1 til 5, (som f.eks. kan være beton-, farve og lak-, eller maskinfabrik, og lign.) - og det klods op ad fredede naturområder!

Erhvervsområdet var planlagt til kategori 1 og 2 i "Forslag til kommuneplan 2000" - det er fredelige erhverv, som kan ligge i boligområder. Yderligere er der blevet udlagt 100.000 m2, og det samt kategoriændringen har ikke været til offentlig høring.

For mig er det uforståeligt, at man har kunnet planlægge et industriområde, der er så dårligt placeret, og som åbenbart - efter kommunens opfattelse - kan ændres uden videre, og er indiskutabel.

Vi får alle "glæden" af trafikken fra industriområdet hele vejen igennem byen, hvis ikke trafikken ledes sydpå, men så får Stilling hele "glæden" i stedet.

De fremtidige beboere i området Fregerslevvej /Herredsvejen /

Blegindvej, bliver nok heller ikke begejstrede for storindustrien umiddelbart vest for dem.

Industriområdet ( E.109 med udvidelse), vest for det nuværende Agerskov - erhvervsområde - og langs Sommerbækken, hvor Hørningstien er foreslået, er der mulighed for at udvide Agerskoven eller udlægge noget af arealet som anden form for naturområde, så regeringens og amtets målsætninger om bl.a. bynære rekreative naturområder kan blive en realitet.

Klods op ad området, er der sågar naturområder i Beskyttelseskategorierne A (Skærpet målsætning: Særligt naturområde), B0 (Alsidigt dyre og planteliv), og Sommerbækken er B3 (Karpefiskevand). Desuden er hele bredden langs Stilling-Solbjerg Sø karakteriseret som:" Naturområde, af særlig landskabelig interesse, og spredningskorridor for plante og dyreliv "etc. jf. Amtets Regionplan 2001.

Kommuneplanen er vedtaget, og når den udsendes, kan alle se, hvad der er planlagt for de kommende år. Til min store glæde vil byrådet bruge min hustrus og mit forslag om anlæggelse af Hørningstien, eller Den grønne Ringvej, som Aarhus Stiftstidende kaldte den, som det bærende element i Kommunens nye stiplan.

Den skulle også danne forbindelsesled til det åbne land og bruges til den individuelle bynære rekreation og sport - den stille travetur i skoven, på stier i det åbne land, eller langs søen - surfe, fiske o.m.a. Den konkrete plan imødeses med interesse, for den er allerede ved at blive saboteret.

En unik beliggenhed af idrætsbaner og højstammet gammel - såvel som ny skov mellem Fregerslevvej og Agerskovvej er det perfekte

udgangspunkt for udbygning af faciliteter til friluftslivet, med forbindelse via Hørningstien til bl.a. Agerskoven, søadgang ved Fregerslev til Bjertrup Skov, Aarhus Å mm. Haves lyst til mere natur,og hvis vores forslag til Amtet vinder gehør, kan man komme Stilling Solbjerg Sø rundt, langs hele Aarhus å og helt til Moesgård eller Norsminde ad naturstier. Hvorfor ødelægger kommunen så den eneste naturlige adgangsvej fra skoven ved Fregerslevvej, bagom Materielgården til Agerskovvej, ved at dynge den til med bygge- og jordaffald, som de er i gang med?

Nu skal kommunen, selvom borgmesteren kalder Hørning en "bosættelseskommune", have et bæredygtigt erhvervsliv, men vel at mærke erhverv, der harmonerer med boliger. Det kan vi også få, og i tilgift få en hel del andre fordele. Det er det af de Konservative i Hørning foreslåede erhvervsområde langs motorvejen, med forlægning af Skanderborgvej udenom Stilling til Niels Bohrsvej, hvor det kan smelte sammen med Stilling erhvervsområde.

I Regionplan 2001 anføres det, at der skal afskærmes for indblik fra motorvejen, hvis erhvervsområdet er nærmere end 300 m, da erhvervsområder også er byzone. De buske og træer, som kan bruges hertil, kan man jo nok overkomme at plante. Ellers taler alt andet i planen for en sådan placering, og Hørning kan igen komme på Danmarkskortet, med anvist tilkørsel sydfra gennem erhvervsområdet udenom Stilling.

Skal vi lade gammelt uhensigtsmæssigt arvegods bestemme fremtiden? Ellers skal vi styre den.

Du er velkommen til at skrive til os: postmaster(snabela)hoerningstien.dk
erstat (snabela) med @.